Artist statement

Ik laat me inspireren door droombeelden, herinneringen, mythen en symboliek uit verschillende culturen, fantasieën over conceptie, leven en dood en door de natuur.  Vooral insecten intrigeren me mateloos, met hun uitwendige skelet en de ingenieuze webben van de spin: met zulke verfijnde precisie gemaakt, zo dun en toch zo sterk… Ook het onzichtbare dat wel aanwezig is fascineert me. Een flard, de suggestie van aanwezigheid, doorschijnend maar niet transparant, gesluierd… zoals je aderen onder de huid kunt zien of een schim in de mist. 

Vreemde en vervreemdende beelden, onvolkomenheden in de natuur zijn vaak onderdeel van mijn werk.

Soms is mijn werk complex of uitbundig, maar meestal streef ik naar eenvoud en verstilling. En hoewel ik graag ‘fijn’ werk mag je zien dat het door handen gemaakt is.

I am inspired by dream images, memories, myths and symbolism from different cultures, fantasies about conception, life and death and by nature. Insects in particular intrigue me immensely, with their external skeleton and the spider’s ingenious webs: made with such fine precision, so thin and yet so strong… The invisible that is present also fascinates me. A patch, the suggestion of presence, translucent but not transparent, veiled… as you can see veins under the skin or a shadow in the mist. Strange and alienating images, deviations in nature are often part of my work. Sometimes my work is complex or exuberant, but mostly I strive for simplicity and stillness. And although I like ‘fine’ work, you can see that it is made by hands.